BIEDRĪBA “RETRO JAWA KLUBS Russian Latvian
Statūti
Biedrības ”RETRO JAWA klubs” statūti
 
1 nodaļa. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Biedrības nosaukums ir “RETRO JAWA klubs” (turpmāk tekstā - Biedrība) ir – juridiska persona, kas izveidota un darbojas saskaņā ar LR likumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir ” RETRO JAWA klubs”.
1.3. Biedrības atrašanās vieta ir „ Mieldas ”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220.
1.4. Biedrībai ir zīmogs ar tās nosaukumu. Biedrībai var būt sava simbolika un cita atribūtika.
1.5. Biedrības pārvaldes institūcijas ir kopsapulce un Valde.
1.6. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika.

2 nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un metodes.
2.1 Biedrības mērķi ir:
Popularizēt JAWA motociklu kustību un vēsturi. Apvienot seno spēkratu kolekcionārus un restauratorus, lai saglabātu senos spēkratus kā kultūrvēsturisku vērtību. Restaurēt JAWA motociklus, rīkot JAWA un citu vēsturisko spēkratu pasākumus un piedalīties ārvalstu pasākumos un projektos.
2.2 Uzdevumi:
2.2.1 Savu mērķi Biedrība īsteno daudzveidīgā darbībā: apvieno seno spēkratu īpašniekus un interesentus, sniedz tiem organizatorisku un tehnisku palīdzību kluba mērķu īstenošanā;
2.2.2 Meklē, restaurē un saglabā senos spēkratus;
2.2.3 Apkopo un popularizē motorizācijas vēsturi;
2.2.4 Piesaista jauniešu interesi auto – moto - mopēdu un velotehnikai, veic izglītojošo darbu;
2.2.5 Rīko lekcijas, konsultē, rīko izstādes, organizē seno spēkratu salidojumus, organizē seno spēkratu restaurācijas bāzi un Biedrībai piederošu rezerves daļu fondu;
2.2.6 Uztur Biedrības tehnisko bibliotēku un arhīvu, labdarības akciju rīkošana.
2.3 Metodes – ar likumu atļauto darbību kopums – civiltiesiskie darījumi, publiskā darbība, saimnieciskā u.c. darbība, ar kuru palīdzību Biedrība realizē savus mērķus un uzdevumus t.sk.:
- ziedojumu piesaistīšana no Latvijas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, nodrošinot ziedojumu atbilstošu uzskaiti un izlietojumu saskaņā ar Biedrības mērķiem un uzdevumiem;
- teorētiskās un praktiskās palīdzības sniegšana interesentiem;
- sadarbība un informācijas apmaiņa ar citām Biedrībām Latvijā un ārvalstīs.

3 nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1 Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4 nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1 Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2 Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā, pieņem Biedrības valde. Biedrības valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3 Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 12 mēnešu termiņa izbeigšanās.
4.4 Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5 Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1 biedrs vairāk kā 2 mēnešus no iestāšanas datuma nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2 biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3 biedrs nepilda savus pienākumus, uzņemtās saistības un biedrības iekšējos kluba noteikumus;
4.5.4 biedrs izpauž biedrības konfidenciālu informāciju personām ārpus biedrības;
4.5.5 vispārpieņemto morāles normu pārkāpšanas dēļ, kā arī apvainojumiem un rupjībām, kuras ir vērstas uz biedrības biedriem un valdi ,kas uzskatāms par rupju pārkāpumu;
4.5.6 biedrs var tik izslēgts par Biedrības logotipa (simbolikas) labošanu un nelikumīgu lietošanu.
4.5.7 ja vienas moto sezonas laikā, biedrs nepiedalījās nevienā moto pasākumā.
4.5.8 biedrs nepiedalās biedru sapulcēs trīs reizes pēc kārtas .
4.5.9 biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto un ar savu darbību rada kaitējumu biedrībai.
4.5.10 izslēgšanas gadījumā - atkārtota uzņemšana biedrībā ir iespējama tikai ar 100% Biedrības valdes pozitīvu lēmumu.
4.6 Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Biedrības valde izskata tuvākās valdes sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija, jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5 nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1 Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1 piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2 saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3 piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4 brīvi darboties citās organizācijās;
5.1.5 izvirzīt Biedrības vadībai apspriešanai priekšlikumus par jautājumiem, kuri ietilpst Biedrības darbības lokā;
5.1.6 izmantot visus pakalpojumus, kurus piedāvā un finansē Biedrība.
5.1.7 piedalīties kopīgos izbraucienos un citos pasākumos;
5.1.8 rīkot biedrības pasākumus un citus vēsturisko spēkratu pasākumus, informējot Biedrības valdi.
5.1.9 no jauna uzņemtam biedram pārbaudes termiņš ir viens gads, kurā aizliegts izplatīt un izmantot biedrības (logotipu) simboliku.
5.2 Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1 ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, ievērot iekšējos kluba noteikumus;
5.2.2 regulāri maksāt biedra naudu ;
5.2.3 ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4 augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā;
5.2.5 piedalīties Biedrības organizētos pasākumus;
5.2.6 turēt īpašumā jebkura modeļa JAWA motociklu, mopēdu vai automobili;
5.2.7 sniegt visu iespējamo palīdzību biedriem, domubiedriem gan vārdos, gan darbos;
5.2.8 popularizēt Jawa moto tehniku un veicināt moto tehnikas cienītāju skaita pieaugumu;
5.2.9 nepieļaut darbības, kas apkauno biedrību, biedrības biedrus un mājas lapas www.retrojawa.lv domubiedrus;
5.2.10 biedram, kura stāžs ir vairāk kā viens gads ir pienākums izmantot un izplatīt kluba (logotipu) simboliku apstiprinātā izmērā un paredzētā vietā.
5.3 Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6 nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1 Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2 Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7 nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1 Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija;
7.2 Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi;
7.3 Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā-ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4 Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu;
7.5 Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu;
7.6 Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem;
7.7 Ja biedru sapulce nav lemttiesīga, kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8 Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem . Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk, kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9 Kopsapulcei ir tiesības:
7.9.1 apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;
7.9.2 ievēlēt valdi un revidentu;
7.9.3 apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
7.9.4 lemt jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
7.9.5 lemt jautājumus par Biedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu vai reorganizāciju;

8 nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1 Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem.
8.2 Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3 Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4 Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.5 Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.
8.6 Valde:
8.6.1 nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi;
8.6.2 sasauc kopsapulci, kā arī sagatavo kopsapulcē izskatāmo lēmumu projektus un nepieciešamos izdales materiālus;
8.6.3 apstiprina biedru un biedru kandidātu naudas un iestāšanās naudas apmēru un samaksas kārtību, kā arī lemj par atbrīvošanu no biedru naudas samaksas vai tā atlikšanu;
8.6.4 ierosina jautājumus par biedra uzņemšanu vai izslēgšanu;
8.6.5 realizē Biedrības īpašuma pārvaldi un rīkojas ar to saskaņā ar statūtiem un kopsapulces noteiktajiem pamatprincipiem;
8.6.6 regulāri sniedz kopsapulcē atskaiti par padarīto darbu;
8.6.7 veic citas darbības, kas nepieciešamas Biedrības darbības nodrošināšanai.

9 nodaļa. Revidents.
9.1 Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2 Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3 Revidents:
9.3.1 veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2 dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3 izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4 sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4 Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5 Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10 nodaļa. Biedrības finansu līdzekļi.
Biedrības finansu līdzekļus veido biedru nauda, fizisko un juridisko personu ziedojumi, valsts un pašvaldību dotācijas, starptautiskie un Eiropas fondi, ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības , citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu. Biedrībai ir tiesības saņemt humāno palīdzību, izsniegšanai Biedrības biedriem un mazturīgo personu grupu vajadzībām. Biedrības līdzekļi izlietojami tikai Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai, kā arī Biedrības darbinieku algošanai. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā mantu un finansu līdzekļus nedrīkst sadalīt biedriem. Biedrības ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezervē, kas pāriet uz nākamo darbības gadu, un to var izmantot tikai šajos statūtos paredzētajiem mērķiem.


 
Autorizācija
Lietotājvārds

ParoleReģistrēties
Aizmirsāt paroli?
Pašlaik tiešsaitē
Lietotāji kopā: 1,435
Pēdējais reģistrējies: volfs
Viesi: 1
Reģistrēti lietotāji: 0
Gadījuma bilde
A.Tomasa privātā motociklu kolekcija
A.Tomasa privātā motociklu kolekcija
A.Tomass

Izstrādāts uz Pimped-Fusion.
RETRO JAWA © 2022
Kontakti
Pielāgošana ngt.lv